(0592) 333 600

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft.

Onze gegevens:

Plan Plan Internet BV
Winkler Prinsstraat 13
9403 AZ Assen
T (0592) 333 600
E info@ppibv.nl
KvK 04070020
BTW NL8119.37.343.B01

Opmerking vooraf

Wij verwerken gegevens van onze zakelijke relaties en van hun klanten. Binnen deze privacyverklaring onderscheiden wij als volgt onze zakelijke relaties en hun klanten:

Relatie: onze zakelijke relatie, bijvoorbeeld een zwemschool
Klant: klant van onze relatie, bijvoorbeeld een leerling van een zwemschool

Doeleinden van de gegevensverwerking

Onze diensten bestaan uit het ontwikkelen van software en het hosten daarvan. Maakt u gebruik van onze diensten, dan gaan wij een overeenkomst met u aan. Wij kunnen gegevens verwerken van onze relaties en/of diens medewerkers en de klanten van onze relaties. Zonder deze gegevens kunnen wij onze overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende gegevens van zowel onze relaties als de klanten van relaties. Voor de uitvoer van de overeenkomst zullen wij ook benodigde gegevens verwerken op basis van wettelijke vereisten. Daarnaast is het inherent aan onze dienstverlening dat ook persoonsgegevens van de klanten van onze relaties worden verwerkt in de door ons aangeboden systemen. De betreffende relatie is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, doelbinding en grondslag van deze persoonsgegevens.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken van onze relaties en hun klanten zijn NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, bankgegevens voor betalingsverkeer en voor sommige activiteiten de geboortedata van klanten van onze relaties. Deze gegevens leggen wij vast in ons klantbeheersysteem. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Voor de verwerking van al deze gegevens sluit u als relatie met ons een verwerkersovereenkomst.

Naast de verwerking van gegevens als gevolg van het uitvoeren van een overeenkomst en de daaruit vloeiende wettelijke vereisten, verwerken wij ook relatiegegevens op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld om u als relatie periodiek een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de software te sturen. Uiteraard heeft u als relatie altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven van de nieuwsbrief.

Wij zullen relatie- of klantgegevens, zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie of klant, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden tenzij wettelijke interventie dit vereist. Hierbij kunt u denken aan zaken als strafrechtelijk onderzoek door justitie of andere verzoeken die vanuit overheidswege of op basis van een andere wettelijke grondslag bij ons worden neergelegd.

Toestemming

Door het inzenden van uw gegevens voor een verzoek tot informatie, geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

Opslag en beveiliging van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig de verwerkte persoonsgegevens in de voor dat doel gebruikte systemen. Als een overeenkomst eindigt dan bewaren wij de van u verwerkte persoonsgegevens met een maximale bewaartermijn van 12 maanden, tenzij ervan rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.

Wij doen er alles aan om relatie- en klantgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en de integriteit en beschikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen. Dit doen wij onder andere door het gebruik van een firewall, toepassing van encryptie en meervoudige toegangsbeveiliging, opslag in een ISO27001 gecertificeerd datacenter, getrapte back-up, autorisatiemanagement en dataverzending via een beveiligde SSL-verbinding met SSL-certificaat (te zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'). Wij laten ons periodiek auditeren om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.

U heeft als relatie het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke van u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@ppibv.nl. In overeenstemming met de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand u van een reactie voorzien.

Ook kunt u een verzoek indienen om gegevens te versturen naar een andere partij (dataportabiliteit), bijvoorbeeld bij contractovername.

Verzoeken die wij rechtstreeks van uw klanten ontvangen met betrekking tot de uitvoer van een recht op hun persoonsgegevens die wij verwerken, zullen wij doorsturen naar u, onze relatie. Verzoeken van uw klanten dient u als relatie zelf in behandeling te nemen.

Om een verzoek te honoreren kunnen wij u vragen om u te identificeren of u vragen het verzoek van uw klant controleerbaar te verifiëren en aan ons aantoonbaar te maken. In het kader van informatiebeveiliging zullen wij er alles aan doen om informatie zo goed mogelijk te beschermen en te zorgen dat onbevoegden geen onrechtmatige toegang krijgen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Heeft u vragen?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ppibv.nl. Wij zullen dan binnen één week met een reactie komen. Uiteraard heeft u altijd het recht om in overeenstemming met de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens mocht u er met ons niet uitkomen. Meer informatie daarover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/